ЕФЕКТИВНОСТ ОТ РЕКЛАМНИТЕ ПРОДУКТИ В СПОРТНИТЕ СЪБИТИЯ НА SPORTUVAM.INFO

 

ЕФЕКТИВНОСТ ОТ РЕКЛАМНИТЕ ПРОДУКТИ В СПОРТНИТЕ СЪБИТИЯ НАSPORTUVAM.INFO

 

Милена Алексиева, Светослав Стефанов, Стоян Денев, Милен Видиновски

Резюме: Промените в социално-икономическите условия в България провокират преосмислянето на конвенционалното схващане за организиране и провеждане на спортно събитие. Спортът се изгражда и върху икономическа база. Глобализацията и навлизането в него на значителни капитали разширяват пазарните му рамки, а оттам и възможностите му той да служи като благоприятна среда за бизнес. 

В етапите за планиране и организация на спортни събития специално място заема рекламната кампания. Теоретичната рамка, която се има предвид, е че спортното събитие представлява едновременно продукт, резултат, събитие и средство за постигане целите на спортните организации.

Рекламната кампания на sportuvam.info изцяло е подчинена на трите основни характеристики на съвременната маркетингова концепция: ориентация към потребителя; ориентация към печалба; обучение и възпитание на сътрудниците в структурата така, че да е в услуга на потребителите.

Ключови думи: спортно събитие, рекламна кампания, спортен маркетинг и мениджъмт.

 

EFFICIENCY OF THECOMMERCIAL PRODUCTS IN THE SPORT EVENTS  OF SPORTUVAM.INFO

  

Milena Aleksieva, Svetoslav Stefanov, Stoyan Denev, Milen Vidinovski

 

Summary:The changes in the social-economical conditions in Bulgaria lead to the reconsideration of the conventional conception of organizing a sport event. The economical basis is very essential about sport.

The advertising campaign is very significant in the stages of planning and organizing of sport events. The advertising campaign of sportuvam.info is based on the three main characteristics of the contemporary marketing conception: orientation towards the consumer; orientation towards profit; consumer-orientated education of the co-workers in the structure.

 

Key words:  sport events, advertising campaign, marketing conception.

 

Изграждането на предварителната визия за събитието е в основата на неговия бъдещ успех. Именно наличието на работещи идеи заедно с творческите екипи и използването на новите технологии, са част от задължителните елементи на професионално подготвените и организирани спортни събития.

Докато спортът продължава да бъде най-масово подкрепяната публична дейност, в него ще се инвестират големи суми. Според прогнозите, нищо в близко бъдеще не застрашава хегемонията му, поради което може да се очаква, че връзката му с технологичния бизнес ще продължи да се задълбочава.

           Промените в социално-икономическите условия в България провокират преосмислянето на конвенционалното схващане за организиране и провеждане на спортно събитие. Социалните характеристики на спорта (спортното пространство) и продуктите, които предлага, са оценени в документите на редица правителствени и неправителствени организации. В „Европейски модел на спорта” например спортът се определя не само като бързо разрастващ се икономически сектор, но и като част от европейската идентичност.

В мениджмънта на дадено спортно събитие, съобразно неговата специфика като социална и икономическа система, от особено значение е характеристиката на потребителите и тяхното поведение. То се определя от спецификата на продукта (фестивали, турнири, тиймбилдинг и др.), спецификата на потребителя (мотиви, потребности, интереси и др.) и ситуацията (социална, пазарна) [2].

Според Й. Калайков „има съществени модификации в елементите на спортния маркетингразработката на продуктите, ценообразуването, дистрибуцията и тяхната промоция. Всичко това превръща маркетингът на спорта в самостоятелна област със свои закономерности и особености” [3].

Й. Калайков разглежда маркетинга в спорта като „социална дейност по гъвкаво приспособяване на производството към интересите на купувача” [3], а Б. Цолов предлага следното определение: „система от управленски дейности на спортните субекти и на други фирмени субекти, опериращи в спортната бизнес среда, насочени към ефективното производство, разпределение и размяна на спортните продукти, съобразно интересите и потребностите на потребителите, конкурентната ситуация и външната среда” [6].

Е. Милева предлага съвременна класификационна схема на спортното събитие – програма, условия за провеждане, съпътстващи явления. Особено внимание отделя не само на законодателно-правната основа, но и на рекламата и медиите [5].

Е. Кънчева допълва тази класификация на спортните събития с неговия спортен маркетинг и мениджмънт в аспект на подготовка, организиране, провеждане и отразяването на проявата в медиите [4].

Фигура 1

Отличителен знак за всеки участник

 

Съществено внимание на рекламата и рекламната кампания, на съдържанието и функциите на рекламното послание отделя Б. Цолов [6].

Специалното спортно събитие се отличава по своята нестандартност и изненадващ публиката сценарий, като целта ни е видяното и чутото да бъде не просто запомнено и харесано, но и да се обвърже с посланието на мероприятието. С внимателното подбиране на местата на открито за масовите спортните събития, целта на sportuvam.infoе да демонстрира подходящите страни на местата за спорт и да провокира в участниците мотивация за следващи активности.

Според маркетингови специалисти спортът може да бъде главното събитие, но не трябва да се поднася самоцелно. В етапите за планиране, организиране и провеждане на спортни събития специално място заема рекламната кампания. Теоретичната рамка, която се има предвид, е че спортното събитие представлява едновременно продукт, резултат, събитие и средство за постигане целите на спортните организации.

По отношение на класификационните признаци на спортните състезания дейностите, които са застъпени в спортният празник „Ден за игра”(Dayforplay, timetoshine) на sportuvam.info, условно могат да попаднат в голямата категория на спортовете за рекреация, а според вида на спортните съоръжения – като активности на открито.

Чрез рекламната кампания на sportuvam.infoсе цели:

 • въвеждане на продукта от дейността на sportuvam.info на пазара;
 • увеличаване броя на спортуващите сред крайния потребител на продукта;
 • подобряване здравословното състояние на реципиента на услугата;
 • създаване устойчива обществена представа относно имиджа на sportuvam.info
 • развиване на икономически и социални връзки.

Фигура 2

Рекламен банер на събитието


При разработване на рекламните продукти ключов момент се оказва определяне на таргет-групата. Предложеният продукт, съобразно спецификата на съдържанието му, може да се класифицира като масов маркетинг, тъй като е предназначен за твърде широк кръг потребители. Решаващо значение има подробната характеристика на таргетгрупата (крайният консуматор) [1].

Фигура 3

Месечна статистика на посещенията във Фейсбук-страницата на sportuvam.info

 

В конкретния случай рекламната кампания на sportuvam.infoсе разглежда като преднамерена комуникация и възможност за постигане на конкретна цел с определено намерение. От друга страна се търси и постигане на имидж, изцяло насочен към отношението на участниците, както и да се провокира позитивно поведение на реципиентите, т.е. рекламната кампания търси възможност да насочи и използва по специфичен начин информацията, за да обезпечи функционирането на системата.

Тази кампания изцяло е подчинена на основната характеристика на съвременната маркетингова концепция - ориентация към потребителя [1].

Това рекламно послание също има силен емоционален ефект върху потребителя, особено върху подрастващото поколение, защото акцентира върху едно от най-съкровените желания на хората в тяхното ежедневие, а именно да променят ситуацията, в която живеят и да преживяват нови неща, т.е. да имат интересен живот.

Факторите за мотивиране при вземане на дадено пазарно решение са изключително различни. Познаването на тези фактори води до ключа за успеха в сферата на продажбите. Моделът на вътрешната нагласа за реакции на потенциалните клиенти разделя условно хората на четири групи, според техните бизнес нагласи: доминиращи, обаятелни, устойчиви и отстъпчиви. Рекламната кампания на sportuvam.info фокусира вниманието си върху тези от тях, които имат най-голям шанс да се превърнат в лоялни клиенти. Текстовият материал е максимално пригоден за целевата група и гарантира готовност да се предложи на потребителя точно онова, от което се нуждае.

След създаването на рекламните банери, разпространяването им в определените за целта места и рекламирането на събитието в някои медии, както и създаване на събитие  във фейсбук, статистиката във фейсбук-страницата на sportuvam.info и в официалния сайт показва следните резултати:

1.      В рамките на 30 дни (времето на рекламната кампания) събитието е показано 16773 пъти.

2. Най-висок връх на месечни активни потребители е отбелязан на 14.10.2011.

3.      Почитателите на фейсбук-страницата  в разглеждания период са се увеличили с 470.

След анализиране на получените резултати се оформят следните изводи:

1.      Съвременното спортно събитие е едновременно продукт, резултат, събитие и средство за постигане на определени цели.

2.      Всеки един от аспектите на спортното събитие (планиране, организиране и провеждане) е необходимо да бъде поотделно проучен и анализиран предвид правилното провеждане на рекламната кампания.

3.      От решаващо значение за ефективността на рекламната кампания е точното определяне на таргет-групата, към която е адресиран рекламният продукт.

4.      Положителното отразяване на спортното събитие в медиите и покачването на почитателите във фейсбук-страницата и сайта на демонстрира ефективността на рекламните продукти в дейността на sportuvam.info

 

Литература:

 

 1. Велев, М. Мениджмънт на маркетинга. С., ИК „Люрен”, 2003.
 2. Переверзин, И. Менеджмент спортивной организации. М., Спорт Акалсм Пресс, 2002
 3. Калайков, Й.  Маркетингът в спорта. С., НСА – Прес, 1995
 4. Кънчева, Е. Комуникативни измерения на спортното състезание. Дис.труд. В. Търново, 2011
 5. Милева, Е. Естетически и комерсиални измерения на спортните състезания. Дис.труд., С., 1998
 6. Цолов, Б. Основи на маркетинга в спорта. Монография. С. 2008
 7. http://www.denislavgeorgiev.eu/2011/01/sport-mrketing-tendencii/
 8. http://typewriterbg.com/?p=82

ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”

 Виж всички новини

Галерия

Виж цялата галерия

Виж цялата галерия